Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ksiegarnia.grzegorzkusz.pl  

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. AS – właściciel Sklepu internetowego oferujący sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego, tj. Agent Specjalny Sp. z.o.o., z siedzibą w ul. Montażowa 3, 43-300 Bielsko-Biała, ksiegarnia@grzegorzkusz.pl, numer telefonu: +48884707354, NIP: 6462977175;
 2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego. Klientem jest również Konsument;
 3. Konsument – Klient jako osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową albo osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny;
 5. Polityka prywatności – zbiór ogólnych warunków oraz zasad przetwarzania danych osobowych i innych informacji przetwarzanych przez AS w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego, dostępny pod adresem: https://ksiegarnia.grzegorzkusz.pl/polityka-prywatnosci/;
 6. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego https://ksiegarnia.grzegorzkusz.pl/, określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;
 7. Rękojmia – odpowiedzialność AS wobec Klienta nie będącego jedocześnie Konsumentem, z tytułu wady fizycznej lub prawnej Towaru wyrażona w Kodeksie Cywilnym;
 8. Rękojmia konsumencka – odpowiedzialność AS wobec Konsumenta, z tytułu niezgodności Towaru z Umową wyrażona w Ustawie o prawach konsumenta;
 9. Sklep internetowy – serwis internetowy dostępny pod adresem: https://ksiegarnia.grzegorzkusz.pl/, umożliwiający nabycie przez Klienta Towarów oferowanych przez AS;
 10. Towar – produkty prezentowane w Sklepie internetowym przez AS;
 11. Umowa – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzyASa Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu internetowego;
 12. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
 13. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą;
 14. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Sklep internetowy zawiera katalog Towarów możliwych do nabycia przez Klienta.
 4. Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta użytkownika w ramach Sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu internetowego;
 3. zasady zawierania Umów z wykorzystaniem Sklepu internetowego.
 1. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny następujących minimalnych wymagań technicznych: Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub Google Chrome w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies,
 2. Klient może uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem strony internetowej: https://ksiegarnia.grzegorzkusz.pl/
 3. Na potrzeby ułatwienia wykładni praw i obowiązków odnoszących się do Konsumentów, za Konsumenta będącego osobą fizyczną zawierającą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, która nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, uznaje się Konsumenta który najpóźniej w ciągu 3 dni po złożeniu Zamówienia, skieruje AS oświadczenie w formie co najmniej dokumentowej (e-mail/SMS) o braku zawodowego charakteru dla zawieranej Umowy. W przeciwnym wypadku podmiot ten uznaje się za Klienta bez uprawnień konsumenckim wyrażonych w pkt. VII i VIII. 

III. Zasady korzystania ze Sklepu internetowego

 1. Rejestracja (utworzenie konta) w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć Zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie internetowym.
 2. Złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta Regulaminu i Polityki prywatności.
 3. Rejestracja następuje poprzez utworzenie konta za pośrednictwem przeznaczonego do tego formularza dostępnego w Sklepie internetowym.
 4. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 5. Wraz z rejestracją Klient wyraża akceptację postanowień zawartych w Regulaminie i Polityce prywatności.
 6. AS może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć dostęp do Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu lub przepisów prawa, a w szczególności, gdy:
 1. podano w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
 2. dopuszczono się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich; 
 3. dopuszczono się innych zachowań, które zostaną uznane przez AS  za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię.
 4. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami prawa, obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
 3. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 4. nie podejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);
 5. nie korzystania ze Sklepu internetowego w sposób uciążliwy dla innych podmiotów;
 6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku.
 7. AS zastrzega sobie prawo do uprzedniej weryfikacji opinii/komentarzy zastawianych w ramach Sklepu internetowego, a odnoszących się do zakupu lub używania opiniowanego/komentowanego Towaru. AS może między innymi uzależniać publikację opinii/komentarza od podania indywidualnego numeru Zamówienia. Zweryfikowane opinie/komentarze posiadać będą  odpowiednią adnotację. 

IV. Procedura zawarcia Umowy 

 1. W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść do Sklepu internetowego i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne w ramach Sklepu internetowego.
 2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi w ramach Sklepu internetowego.
 4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych Towarów, łączną cenę oraz wszystkie inne koszty.
 5. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem potwierdzenia Zamówienia przez AS. Klient otrzyma zwrotnie wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Alternatywnie za potwierdzenie Zamówienia poczytywać również należy przystąpienie przez AS do faktycznego wykonania Umowy.
 7. Umowa zawierana jest w języku polskim, podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.
 8. W przypadku gdy po zawarciu Umowy, Klient złoży wniosek o wymianę Towaru na inny Klient ponosi wszelkie koszty dodatkowe wymiany Towaru na inny. 

V. Dostawa

 1. Dostawa możliwa jest zgodnie z informacjami wyświetlanymi w trakcie procesu składania Zamówienia.
 2. Koszty dostawy ponosi Klient. 
 3. Termin realizacji dostawy liczy się od dnia wysłania przez AS potwierdzenia realizacji Zamówienia.
 4. W przypadku wad lub braków Towarów, należy niezwłocznie zgłosić stwierdzoną wadę lub brak firmie kurierskiej. 
 5. Wobec warunków dostawy zastosowanie znajduje klauzula INCOTERMS 2020 EXW siedziba AS.
 6. Informacje na temat warunków dostawy dostępne są w zakładce Koszty dostawy, z których wynika, że dostawy realizowane są w ciągu 2 dni roboczych (48 godzin nie licząc weekendu).

VI. Ceny i metody płatności

 1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych w wartości brutto.
 2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny zgodnie informacjami wyświetlanymi w trakcie procesu składania Zamówienia.
 3. Klient ponosi koszty bankowe wynikające z transferu środków w zamian za Towar.
 4. AS w sytuacji stosowania obniżek cen zobowiązuje się wskazywać obok obniżonej ceny danego Towaru także jego najniższą cenę obowiązującą w okresie ostatnich 30 dni przed dniem wprowadzenia obniżki.  
 5. Informacje na temat warunków płatności dostępne są w zakładce Sposoby płatności.
 6. Operatorem platformy płatniczej jest PayPro S.A. Agent Rozliczeniowy, ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

VII. Prawo odstąpienia od Umowy 

Dotyczy Konsumenta:

 1. Konsument posiada prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż firma kurierska weszła w posiadanie Towaru w imieniu Konsumenta.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument zobowiązany jest skierować oświadczenie o odstąpieniu od Umowy w formie pisemnej na adres AS  lub za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: ksiegarnia@grzegorzkusz.pl. Wzór formularza odstąpienia od Umowy stanowi odrębny załącznik do Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zwrotowi ulegną wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż oferowany przez AS najtańszego sposobu dostarczenia Towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym AS zostanie poinformowane o odstąpieniu od Umowy. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inny sposób zwrotu płatności. AS  uprawniony jest wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru i ustalenia jego stanu zgodnego z tym przed sprzedażą. 
 4. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Konsumentowi wobec Umów o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.
 5. Informacje na temat zwrotów dostępne są w zakładce Zwroty i reklamacje.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Dotyczy Konsumenta:

 1. AS  zobowiązany jest dostarczyć Towar zgodny z Umową. 
 2. Reklamacje można składać:
  1. na piśmie na adres AS  wskazany w Sklepie internetowym;
  2. za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: ksiegarnia@grzegorzkusz.pl.
 1. W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu Rękojmi konsumenckiej – o ile AS  uzna to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, Konsument zobowiązany będzie dostarczyć niezgodny z Umową Towar na adres AS. Jeżeli ze względu na rodzaj Towaru dostarczenie Towaru byłoby nadmiernie utrudnione, Konsument zobowiązany będzie udostępnić Towar w miejscu, w którym się on znajduje. AS  ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 2. AS odpowiada z tytułu Rękojmi konsumenckiej jeżeli niezgodność Towaru z Umową zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru. 
 3. W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności z Umową; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu rozwiązania reklamacji; (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację.
 4. Konsument może:
 1. żądać jego naprawy lub wymiany;
 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:
 1. AS odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową;
 2. AS nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową;
 3. brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że AS próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;
 4. brak zgodności Towaru z Umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt. 1;
 5. z oświadczenia AS lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.
 1. AS ustosunkuje się do żądania Konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania od pisma reklamacyjnego.
 2. Informacje na temat reklamacji dostępne są w zakładce Zwroty i reklamacje.

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

W przypadku Umowy zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność AS z tytułu Rękojmi zostaje wyłączona w pełnym dopuszczalnym prawnie zakresie.

IX. Gwarancja przy sprzedaży Towarów 

 1. AS może w ramach konkretnej oferty określić swoją odpowiedzialność na podstawie udzielonej gwarancji. Okres gwarancji określony został odrębnie dla danego Towaru w ramach specyfikacji Towaru. 
 2. Reklamacje złożone przez Konsumenta, bez podania podstawy reklamacji (rękojmia lub gwarancja), będą rozpatrywane w oparciu o gwarancję AS.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną i działania Sklepu internetowego

 1. AS  podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient może powiadomić AS  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: ksiegarnia@grzegorzkusz.pl.
 3. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego zasadnym jest wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 4. AS  zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. AS dopuszcza możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
 2. Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 3. Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej.
 4. Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między konsumentami i przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 5. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym UOKIK-u: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. AS w związku z korzystaniem przez Klienta ze Sklepu internetowego występuje w roli administratora danych osobowych, w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, odpowiedzialnego za ochronę danych osobowych Klientów.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu należytego wykonania Umowy (jakim jest wykonanie obowiązków umownych, zapewnienie kontaktu, ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, archiwizacja danych, rozliczenia rachunkowe, prowadzenie postępowania reklamacyjnego) z Klientem. 
 3. Odbiorcami danych osobowych będą:
 1. dostawcy usług zaopatrujących AS  w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające zarządzanie organizacją AS  (w szczególności firmom kurierskim i pocztowym, dostawcom usług IT);
 2. podmiotu obsługujące system płatności internetowej wskazane w rubryce metody płatności wyświetlanej w trakcie składania Zamówienia m.in.:
 1. dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierających AS  w dochodzeniu roszczeń;
 2. inne podmioty świadczące na rzecz AS usługi lub podmioty, którym AS  powierzył przetwarzanie danych na podstawie odrębnej umowy powierzenia.
 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonywania Umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu przez okres przedawnienia roszczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 2. Klient posiada w zależności od okoliczności i podstaw przetwarzania prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody.
 3. Klient posiada prawo wniesienia skargi do PUODO (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych przez AS dotyczących Klienta narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
 4. Podanie przez Klienta danych osobowych wymaganych w ramach danego Zamówienia jest warunkiem umownym. Podanie ich jest dobrowolne lecz niezbędne do osiągnięcia zamierzonego celu.
 5. Wobec Klientów w zakresie przetwarzania ich danych osobowych, w związku z korzystaniem ze Sklepu internetowego obowiązują również postanowienia Polityki prywatności.
 6. W celu uzyskania dalszych informacji dot. przetwarzania danych osobowych Klientów za pośrednictwem Sklepu internetowego, odsyłamy do treści Polityki prywatności.

XIII. Odpowiedzialność. Siła wyższa

 1. AS  nie jest zobowiązane do weryfikacji poprawności Zamówienia Klienta lub jakichkolwiek innych informacji przedstawionych przez Klienta, odnoszących się do specyfikacji Towaru i Zamówienia. Klient ponosi odpowiedzialność za ww. informacje dostarczone AS.
 2. Strony są zwolnione od odpowiedzialności wynikającej z Umowy, o ile jest ona wynikiem okoliczności siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie o charakterze zewnętrznym, przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), zwłaszcza zdarzenia o charakterze katastrofalnych, działania przyrody i zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego, jak wojna, zamieszki krajowe, epidemie, kwarantanny, mobilizacja, lockdowny, ograniczenia czasowe lub terytorialne w przemieszczaniu się lub w postaci zaburzeń o charakterze prywatnym, związanym z zapewnieniem nieprzerwanych dostaw Towaru bądź realizacji Zamówienia, jak przerwy w dostawie prądu i innych czynników eksploatacyjnych, przerwy w dostawie Internetu lub połączeń cyfrowych, jeżeli bez ich dopływu realizacja Umowy jest znacząco utrudniona lub niemożliwa, przerwy w dostawie Towarów, materiałów i części składowych Towarów zaistniałe z przyczyn niezależnych od AS, awarie systemu, nieprawidłowy, zaburzony lub zatrzymany proces migracji danych dot. Towarów.
 3. Strona, u której powstała przeszkoda w wypełnieniu obowiązków wynikających z Umowy jest zobowiązana zawiadomić drugą Stronę o wystąpieniu lub ustąpieniu okoliczności opisanych w ust. 2.
 4. Jeśli okoliczności opisane w ust. 2 nie ustaną lub niemożliwym będzie określenie momentu ustania okoliczności opisanych w ust. 2, każda ze Stron ma prawo rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i wówczas żadna ze Stron nie będzie miała prawa żądać od drugiej Strony rekompensaty.

XIV. Prawo własności intelektualnej

 1. AS jest właścicielem lub uprawnionym do korzystania i dalszego udostępniania wszystkich materiałów udostępnianych w Sklepie internetowym.
 2. AS może na wniosek Klienta udzielić zgody na powielenie lub udostepnienie materiałów własności AS.
 3. Materiały w których posiadanie wejdzie Klient wykorzystane mogą być na własny użytek własny o charakterze niekomercyjnym. AS udostępniając lub zezwalając na powielenie materiałów udziela niewyłącznej i ograniczonej licencji na korzystanie z materiałów, wyłącznie w obszarze własnego użytku.
 4. Korzystanie z materiałów przez Klienta w sposób sprzeczny z prawami AS lub podmiotów trzecich, upoważnia AS do żądania zaprzestania naruszeń, usunięcia skutków naruszeń oraz zapłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia.
 5. Klient powielając lub w inny sposób wchodząc w posiadanie materiałów własności AS lub podmiotów trzecich zobowiązuje się dbać o interes AS lub podmiotów trzecich, respektować prawa AS lub podmiotów trzecich oraz nie postępować w sposób sprzeczny z prawami AS lub podmiotów trzecich.
 6. Na wypadek powielenia bez zgody AS materiałów lub korzystania z materiałów AS lub podmiotów trzecich poza własnym użytkiem, a w szczególności w sytuacji wykorzystywania materiałów na potrzeby własnej działalności, sprzedaży materiałów lub udostępniania osobom trzecim bez zgody AS, AS uprawnione będzie do żądania zapłaty od Klienta kary umownej w wysokości 20.000 zł, za każdy przypadek naruszenia. Zastrzeżenie kary umownej nie wyłącza prawa AS do żądania odszkodowania ponad wysokość kary umownej za zasadach ogólnych.

XV. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów ogólnych.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy AS a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę AS.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa polskiego. W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Załącznik. Wzór formularza odstąpienia od Umowy. 

[formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy]

 1. Adresat [w tym miejscu należy wpisać nazwę AS, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer telefonu i adres e-mail]:

……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy następujących rzeczy(*):

……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):

……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Imię i nazwisko składającego oświadczenie: 

……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Adres składającego oświadczenie:

……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Podpis składającego oświadczenie:

……………………………………………………………………………………………………………………….

 1. Data wypełnienie formularza:

……………………………………………………………………………………………………………………….

(*) Niepotrzebne skreślić.